آدرس سرورها

سرورهای 

P1.CHOOPANRAYANEH.COM

P2.CHOOPANRAYANEH.COM

P3.CHOOPANRAYANEH.COM

                   

سرورهای 

  (Shared Secret : 2003)  

L1.CHOOPANRAYANEH.COM

L2.CHOOPANRAYANEH.COM

L3.CHOOPANRAYANEH.COM

 

                 

  

جهت اتصال از خارج از ایران

 

US1.CHOOPANRAYANEH.COM